AVTALSREGLER FÖR INTERNET

Allmänt
§1. Till användare räknas person, som genom under underskrift av abonnemangsformulär, eller på annat sätt tilldelats konto på Aktiv Ungdom Örnsköldsviks nätverk.
§2. Till Aktiv Ungdoms nätverk räknas all datorutrustning, hårdvara samt mjukvara, som ägs av Aktiv Ungdom samt handhas av styrelsen utsedd person.
§3. Användare förbinder sig att följa samtliga av Aktiv Ungdoms fastställda regler, vilka presenteras i detta avtal.
§4. Användare förbinder sig att läsa och följa de regler som presenteras på väl synlig plats i nätverket.
§5. Överträds en eller flera av dessa regler, har systemansvarig styrelsens godkännande att efter eget omdöme, temporärt stänga användares konto.
§6. Efter beslut från styrelsen kan användare om starka skäl föreligger, förlora sitt konto, utan återbetalningsskyldighet från Aktiv Ungdom.

Datorutrustning och städning (gäller endast användande i föreningslokalen)
§7. Användare förbinder sig att ansvara för att utnyttjad utrustning och arbetsplats befinner sig i gott skick efter det att utrustningen använts av användare. Städning av föreningslokalen ska ske på av styrelsen anslagen tid.
§8. Användare kan, efter beslut från styrelsen komma att bli ersättningsskyldig för förstörd utrustning..

Uppförande
§9. Användare förbinder sig att följa de regler som finns för användning av Internet.
§10. Spridning av komersiell programvara är strängt förbjudet.
§11. God ton gäller i samtliga forum där användare kan uttrycka sig.
§12. Utnyttjande av säkerhetshål, användning av annan användares konto, eller på något sätt tillskansa sig felaktiga rättigheter är strängt förbjudet.
§13. Internettjänsterna får inte användas för komersiell verksamhet.
§14. Spridning av information som är rasistisk. pornografisk, kränkande, eller som på annat sätt strider mot svensk lag, är förbjudet.

Garantier och service
§15. Aktiv Ungdom är en icke-kommersiell organisation som utnyttjar intäkter från Internetabonnemang till förbättring och expansion av nätverket. Administration av nätverk och konton baseras på ideellt arbete.
§16. Enligt §15 garanterar Aktiv Ungdom inte hundraprocentig drift av nätverket. Eventuella stopp kan förekomma, men är dock mycket ovanliga.
§17. Aktiv Ungdom förbinder sig att till användare, enligt §15 och §16 leverera tjänsterna World Wide Web, Usenet News, FTP samt E-Mail. Andra tjänster som erbjuds kommer att presenteras på väl synlig plats i nätverket.
§18. Enligt §15 bör användare helst sköta service själv. Dokument ska finnas användare tillhanda med nödvändig information för uppkoppling. Övrig hjälp finns att tillgå på nätverket.
§19. Enligt vårt kontrakt med Örnsköldsviks Kommun, erbjuder vi dessa Internettjänster måndag - fredag 18.00 - 07.00, samt fredag 18.00 - måndag 07.00.

Uppsägning
§20. Aktiv Ungdom förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, med återbetalnings-skyldighet för återstående tid.

Adress Telefon Fax Organisationsnr. Webmaster
Nygatan 23
891 33 Örnsköldsvik
0660-779 53 0660-855 55 889600-8508 webmaster@eagle.y.se