TV-rum Här är en bild från lokalen som fanns på Nygatan i centrum. På bilden syns en medlem använda någon av föreningens uppställda datorer.

FÖRENINGENAktiv Ungdom Örnsköldsvik

  Aktiv Ungdom Örnsköldsvik hade ungefär 80 medlemmar, varav 40 sysslade aktivt med meddatorverksamheten. Föreningenslokalen besöktes dagligen av ca. 25 personer och föreningens datorsystem utnyttjades då flitigt. Under helgerna ökade antalet medlemmar i lokalen, då flertalet tog med sig egna datorer att koppla upp i lokalen, bl.a. för att spela nätverksspel och surfa på nätet.

  I lokalen fanns ett TV-rum där medlemmar kunde se på TV och film. Det fanns även ett terminalrum där föreningen hade ett antal maskiner uppställda som man kunde surfa och spela mud och liknande på. Samt mycket plats för privata datorer.

Numera finns föreningen bara på internet, men vi har möten då och då, samt små samankomster medlemmar emellan.

Tillbaka upp...
Våra stadgar och regler

Allmänt

Uppförande

§1. Till användare räknas person, som genom under underskrift av abonnemangsformulär, eller på annat sätt tilldelats konto på Aktiv Ungdom Örnsköldsviks nätverk.
§2. Till Aktiv Ungdoms nätverk räknas all datorutrustning, hårdvara samt mjukvara, som ägs av Aktiv Ungdom samt handhas av styrelsen utsedd person.
§3. Användare förbinder sig att följa samtliga av Aktiv Ungdoms fastställda regler, vilka presenteras i detta avtal.
§4. Användare förbinder sig att läsa och följa de regler som presenteras på väl synlig plats i nätverket.
§5. Överträds en eller flera av dessa regler, har systemansvarig styrelsens godkännande att efter eget omdöme, temporärt stänga användares konto.
§6. Efter beslut från styrelsen kan användare om starka skäl föreligger, förlora sitt konto, utan återbetalningsskyldighet från Aktiv Ungdom.
§9. Användare förbinder sig att följa de regler som finns för användning av Internet.
§10. Spridning av komersiell programvara är strängt förbjudet.
§11. God ton gäller i samtliga forum där användare kan uttrycka sig.
§12. Utnyttjande av säkerhetshål, användning av annan användares konto, eller på något sätt tillskansa sig felaktiga rättigheter är strängt förbjudet.
§13. Internettjänsterna får inte användas för komersiell verksamhet.
§14. Spridning av information som är rasistisk, pornografisk, kränkande, eller som på annat sätt strider mot svensk lag, är förbjudet.

Garantier och service
§15. Aktiv Ungdom är en icke-kommersiell organisation som utnyttjar intäkter från Internetabonnemang till förbättring och expansion av nätverket. Administration av nätverk och konton baseras på ideellt arbete.
§16. Enligt §15 garanterar Aktiv Ungdom inte hundraprocentig drift av nätverket. Eventuella stopp kan förekomma, men är dock mycket ovanliga.
§17. Aktiv Ungdom förbinder sig att till användare, enligt §15 och §16 leverera tjänsterna World Wide Web, FTP samt E-Mail. Andra tjänster som erbjuds kommer att presenteras på väl synlig plats i nätverket.
§18. Enligt §15 bör användare helst sköta service själv. Dokument ska finnas användare tillhanda med nödvändig information för uppkoppling. Övrig hjälp finns att tillgå på nätverket.

Uppsägning
§20. Aktiv Ungdom förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, med återbetalnings-skyldighet för återstående tid.

Tillbaka upp...